Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Betaling

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na

factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL11 RABO 0332427005 Rabobank ten

name van Robara industries te Spijkenisse.

2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder

dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van

2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is

verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige)

vorderingen van [uw bedrijfsnaam] op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten

aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande

verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Robara industries is in dat geval bevoegd om zijn/haar

verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten

totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan

komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van

de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij

een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding

voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of

wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt

uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval

van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst

onmiddellijk opeisbaar. Robara industries is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de

wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die

overeenkomst.

5. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten

ontstaan tussen de wederpartij en Robara industries kennis te nemen. Robara industries blijft

echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van

de wederpartij.

Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten e-legal.nl/betalingsvoorwaarden

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen